1. Nếu trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận tiền khuyến mãi mà người chơi không hoàn thành yêu cầu đặt cược thì tiền thưởng và các khoản tiền thắng phát sinh từ khuyến mãi này sẽ bị hủy bỏ.

2. Khuyến mãi này không thể sử dụng kết hợp với bất kì khuyến mãi nào khác.

3. Tiền Thưởng sẽ được thu hồi sau 30 ngày kể từ ngày cập nhật nếu không được sử dụng.

4. Cược bị từ chối, vô hiệu và cược hòa sẽ không được tính cho yêu cầu đặt cược. Cược đối lập và các cược chứa các lựa chọn ở tỉ lệ cược thấp hơn 1.50 sẽ không được tính vào yêu cầu đặt cược.

5. Trong trường hợp huỷ bỏ / loại bỏ tiền thưởng hoặc rút tiền trước khi hoàn thành yêu cầu đặt cược, thì tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ trước khi được phép rút tiền. Bất kỳ khoản tiền thẳng cược tích lũy nào từ tiền thưởng sẽ luôn được coi là phần đầu tiên được đặt cược, tiếp theo là các cược tiền thật. Dafabet có toàn quyền quyết định hủy, loại bỏ cho phép thu hồi tiền thưởng trước khi hoàn thành yêu cầu đặt cược. Nếu được phép rút tiền, khách hàng sẽ bị tính phí cho bất kỳ khoản phí rút tiền nào và sẽ không được phép yêu cầu bất kỳ khoản tiền thưởng đồng thời. Tiền thưởng được coi là đã được thanh toán nếu yêu cầu đặt cược đã hoàn thành hoặc nếu tổng số dư của người chơi đạt dưới một lần cược tối thiểu, mà không có cược nào chưa được giải quyết.

6. Chỉ những khoản Tiền Thưởng bằng hoặc lớn hơn 20.000 VNĐ mới được cập nhật vào tài khoản Thể Thao của Người Chơi. Bất cứ khoản Tiền Thưởng nào nhỏ hơn 20.000 VNĐ sẽ không được cập nhật.

7. Trong trường hợp hủy bỏ/xóa các khoản tiền thưởng hoặc rút tiền trước khi hoàn thành yêu cầu đặt cược, số tiền thưởng và tiền thắng cược nhận được từ nó sẽ bị hủy bỏ trước khi bất kì yêu cầu rút tiền nào được cho phép. Tiền thưởng và tiền thắng cược  từ nó sẽ luôn được xem xét như là phần tiền đặt cược đầu tiên. Dafa Sports có đặc quyền hủy bỏ/xóa tiền thưởng hoặc cho phép rút tiền trước khi hoàn thành yêu cầu đặt cược. Nếu yêu cầu rút tiền được chấp nhận, khách hàng sẽ bị tính phí cho mọi khoản phí rút tiền.

8. Dafa Sports có thể yêu bạn cầu cung cấp thông tin chứng thực. Việc cung cấp đủ thông tin ngay sau khi chúng tôi yêu cầu là điều bắt buộc. Nếu bạn không cung cấp đủ thông tin yêu cầu, điều này đồng nghĩa với việc bạn đã từ bỏ tất cả các quyền lợi liên quan đến bất kỳ khoản tiền thưởng hoặc số dư còn lại trong tài khoản Dafa Sports của bạn.

9. Bạn cần xác nhận rằng tên họ và địa chỉ được đăng kí trong tài khoản của bạn là chính xác và cập nhật nhất. Việc cung cấp sai lệch những thông tin này có thể khiến bạn không đủ điều kiện để tham gia Khuyến mãi.

10. Bạn cần từ 18 tuổi trở lên hoặc trên lứa tuổi trưởng thành ở nơi bạn sinh sống (tùy thuộc độ tuổi nào lớn hơn) để có thể đặt cược hoặc tham gia Khuyến mãi. Chúng tôi không chấp nhận người chơi ở tuổi vị thành niên. Bạn có thể được Dafa Sports yêu cầu cung cấp bằng chứng tuổi tác hoặc CMND ở bất kỳ lúc nào. Bạn cần xuất trình hộ chiếu hoặc CMND có hình hợp lệ để chứng thực tuổi tác và/hoặc sự nhận diện. Bất kì người chơi nào không thể cung cấp bằng chứng về tuổi tác sẽ không được chấp nhận.

11. Ưu đãi tiền thưởng này được giới hạn trong chỉ một lần nhận thưởng cho một cá nhân/tài khoản/gia đình/địa chỉ đăng kí hợp pháp/địa chỉ email/số điện thoại/tài khoản thanh toán/địa chỉ IP/môi trường các máy tính chung, ví dụ như trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm việc. Chúng tôi có quyền thu hồi bất kì ưu đãi tiền thưởng nào đối với bất kì khách hàng hoặc nhóm khách hàng nào.

12. Trong thời gian Khuyến mãi, quy định chặt chẽ liên quan đến lạm dụng nhiều tài khoản sẽ được thực thi. Dafa Sports có quyền hủy quyền tham gia vào Khuyến mãi và/hoặc trang web của bất kì người chơi nào bị nghi ngờ có nhiều hơn một tài khoản dùng để tham gia Khuyến mãi. Việc quyết định hoạt động nào được xem là gian lận nhiều tài khoản hoàn toàn thuộc về ban quản lí của Dafa Sports.

13. Khuyến mãi được dành cho những người chơi muốn giải trí và đánh cược tiền vào các trò chơi nhằm mục đích chiến thắng. Tùy theo quyết định của Dafa Sports, chúng tôi sẽ xem các hoạt động của bạn là CHƠI GIAN LẬN khi chúng tôi có các căn cứ hợp lý để tin rằng các hoạt động của bạn có vẻ đang lợi dụng khuyến mãi này của chúng tôi và/hoặc thậm chí không hề thể hiện bất kỳ mức độ rủi ro nào với các khoản tiền cá nhân hoặc mục đích chơi nghiêm túc.

14. Trong thời gian Khuyến mãi, quy định chặt chẽ liên quan đến hành vi của người chơi sẽ được thực thi. Dafa Sports có quyền hành động nếu tin rằng người chơi đang dính líu tới các hoạt động không trung thực hoặc bất hợp pháp (bao gồm sự tham gia mà được xem là sự vi phạm luật pháp địa phương trong thẩm quyền của họ) và hành động ngăn chặn bất kì người chơi nào được xác nhận lạm dụng bất kì khía cạnh nào của Khuyến mãi. Các hành động này bao gồm, nhưng không giới hạn, sự loại bỏ hoặc hoặc đình chỉ tham gia trang web, và tịch thu phần thưởng thắng được nhờ vào sự lạm dụng. Việc quyết định hoạt động nào được xem là lam dụng khuyến mãi hoàn toàn thuộc về ban quản lí của Dafa Sports.

15. Các người chơi gian lận, nhiều tài khoản, hoặc hoàn thành không chính xác sẽ không được chấp nhận, cũng như các đơn tham gia được nộp vi phạm hoặc không đáp ứng được các điều khoản và điều kiện. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào với những đơn tham gia mà Dafa Sports không nhận được vì bất kỳ lý do nào.

16. Các chương trình khuyến mãi được dành cho những người chơi giải trí chủ động mạo hiểm đặt cược/quỹ tại các trò chơi với mong muốn chiến thắng. Tại Dafabet, chúng tôi có thể xem xét các hoạt động của người chơi là vi phạm và gian lận khi có cơ sở hợp lý để tin rằng hoạt động của người chơi cho thấy việc lạm dụng khuyến mãi và / hoặc không thể hiện việc chơi/đặt cược mạo hiểm từ các quỹ cá nhân, không thể hiện ý định chơi, trong đó bao gồm việc đặt cược đối lập.

17. Dafa Sports có toàn quyền, vào bất cứ lúc nào, thay đổi những điều khoản và điều kiện bao gồm việc hủy bỏ, chỉnh sửa hoặc hoãn Khuyến mãi.

18. Trong trường hợp có bất kì sự sai khác về nghĩa ở bất kì bản dịch nào của Điều khoản và Điều kiện Khuyến mãi so với bản Tiếng Anh, thì nghĩa của bản Tiếng Anh sẽ mang tính quyết định.

19. Với việc tham gia vào Khuyến mãi này, bạn đã đồng ý với việc Dafa Sports có thể sử dụng tên, chân dung và hình ảnh của bạn trên trang web cũng như trong các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị được được thực hiện bởi Dafa Sports hoặc thay mặt Dafa Sports trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng nào mà không cần bồi thường thêm và bạn sẽ không có quyền thực hiện các hành động pháp lý chống Dafa Sports ở khía cạnh này.

20. Theo cách này bạn đã chuyển bất kì và toàn bộ bản quyền cùng các quyền sở hữu trí tuệ khác được điền trong đơn tham gia sang Khuyến mãi mà Dafa Sports có thể sử dụng không giới hạn và bạn đồng ý thực hiện tất cả hành động và/hoặc thực thi hoặc có quyền thực thực thi với tất cả tài liệu liên quan theo cách hợp lý cho Dafa Sports để xác nhận sự sở hữu của Dafa Sports đối với các quyền này.

21. Nhân viên và người thân của nhân viên Dafa Sports cùng bất kỳ pháp nhân trực thuộc hoặc liên quan đến Dafa Sports không được phép tham gia Khuyến mãi. Người thân ở đây có nghĩa là vợ chồng, cha mẹ, con hoặc anh chị em. Giới hạn này cũng áp dụng cho các cựu nhân viên và người thân của các cựu nhân viên của Dafa Sports (bất kỳ pháp nhân trực thuộc hoặc liên quan đến Dafa Sports) trong thời gian sáu (6) tháng kể từ ngày làm việc cuối cùng của nhân việc đó với Dafa Sports (bao gồm bất kỳ pháp nhân trực thuộc hoặc liên quan đến Dafa Sports).

22. Khi tham gia khuyến mãi, mỗi người chơi đăng ký đồng ý không gây ra bất ký tổn hại hoặc mất mác nào đến Dafa Sports, đại diện hợp pháp của họ, các đại lý, công ty con, các chi nhánh và công chức, giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của họ trong việc chấp nhận giải thưởng hoặc htam gia Khuyến mãi.

23. Trong trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện, Dafa Sports có quyền ra quyết định phù hợp và là tuyệt đối.

24. Quyết định của Dafa Sports đối với bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng hoặc liên quan đến cuộc thi và  Khuyến mãi  là cuối cùng và sẽ không có sự tương tác nào được đưa ra xem xét.

25. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến quyền tham gia của người chơi vào Khuyến mãi, tất cả các vấn đề liên quan đến việc trao tiền thưởng và/hoặc các Điều khoản và Điều kiện, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Ban quản lý của Dafa Sports. Quyết định này sẽ mang tính ràng buộc và sẽ không được xét lại hoặc khiếu nại bởi bất kỳ người chơi hoặc bên thứ ba nào.

26. Tất cả người chơi tham gia Khuyến mãi cần tuân thủ tất cả các quy tắc của Dafa Sports, cũng như các Điều khoản và Điều kiện chung được liệt kê trên trang web.